หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายวิเชียร ใจกล้า

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นายจีรวัฒน์ นะรานรัมย์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นางสาววรรณมาศ ปรัชญพฤทธิ์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นายสยาม นิรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายพินิจ พะนิรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายประดิษฐ หอมขจร

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นางลดาวัลย์ บุญเกิด

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายชอบ วงจันทร์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางชูใจ เติมสุข

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายกิตติ ทะเรรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายชาญชัย อะทอยรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายศิริ เสามั่น

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ มั่นยืน

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายประชา พานิรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายภูมิ พนึกรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายจีรวัฒน์ นะรานรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายทรัพย์ทวี สำรวมจิตร

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นางพวน ภาสวรรค์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายเพชร สติภา

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายควร คงรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายวรวัตร อะรมสุข

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายทาน สายบุตร

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายลน สายบุตร

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายประจวบ พะนิจรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายปลิว พินิรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายแป้ง รัตนะดี

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายระพีพัฒน์ คงเจริญ

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายศักดิ์ดา บรรดาดี

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายสง่า กำลังรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายชนัต นะวงรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายวิเชียร ใจกล้า

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายสมบัติ รัตนวงศ์ทอง

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 15

 • thumbnail

  นายเจริญ พนิรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 16

 • thumbnail

  นายสงวน พะนิรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 16

 • thumbnail

  นางบุษบา หวังหมู่กลาง

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 17

 • thumbnail

  นายกิตติศักดิ์ ทะเรรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 17

 • thumbnail

  นายวรโชติ กำลังรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 18

 • thumbnail

  นายสมน พนิรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 18