หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางวัชรี ประเสริฐสวัสดิ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายประเทือง ปังสันเที๊ยะ

  หัวหน้าฝ่ายอำนายการ

 • thumbnail

  นายชาญชัย สำรวมจิต

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวมาลี ผลไม้

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพัชรนันท์ สีทอง

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวชุติกาญจน์ ยอดสุรินทร์

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวปรารถนา กุดชัยภูมิ

  นักพัฒนาชุมชนการปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวใหม่ วงชารี

  เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน

 • thumbnail

  นายอัครเดช วงศ์น้ำคำ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นิติกร

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นักวิชาการเกษตร

 • thumbnail

  (ว่าง)

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  (ว่าง)

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  (ว่าง)

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางธนภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายราเชน ทองนำ

  นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายจัตุรงค์ อะทอยรัมย์

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสุภัทร รสหอม

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายกังวาล ฌานวุฒิพงศ์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายสุเกียรติ นะคะรัมย์

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางมล กำลังรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  (ว่าง)

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสุชาญ กำลังรัมย์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายนิยม สายยศ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายดาม บุญกล้า

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายประวิทย์ ทองนำ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายจักรกฤษณ์ ทะนวนรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวแหวนเพ็ชร พะไลรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายอุดม ยืนยง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ อะมินรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายศุภชัย สติภา

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายกิตติกร กำลังรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายบุญส่ง พะนิรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายคำสิงห์ นะลอยรัมย์

  คนงานทั่วไป