หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล


1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560
2.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-2537-และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-7-พ.ศ.2562
3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560
4.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542
5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540
6.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539
8.พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542
9.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560
10.พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11.พระราชบัญญัติภาษีป้าย_พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ.2534
13.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง_พ.ศ.-2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
14.พระราชบัญญัติสาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.2539
16.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544
17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558
18.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2546
19.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.-2548
20.กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560
21.กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
22.กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_พ.ศ.-2560
23.กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป_พ.ศ.-2560
24.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง_พ.ศ.2560
25.ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย_พ.ศ.2560
26.ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
27.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร
28.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544
29.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่2)พ.ศ.-2561
30.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8-2560
31.พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน-และสิ่งปลูกสร้าง
32.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2541
33.ระเบียบว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2543
34.ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2562
35.ระเบียบ-มท.-ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
36.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจัดทำแผน
37.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2548-แก้ไขเพิ่มเติมถึง-(ฉบับที่-3)-พ.ศ.2561
38.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.2563.PDF
39.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น-ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น-และสมาชิกสภาท้องถิ่น-พ.ศ.2547
40.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2559-และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง-(ฉบับที่-2)-พ.ศ.-2563
41.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.-2535-และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง-(ฉบับที่-10)-พ.ศ.-2558
42.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2563
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537-แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่-7-พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจัดทำแผน1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการรับเงิน-จ่ายเงินรักษา-พ.ศ.2547-ถึงปัจจุบัน
พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet