หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บรุ่นเดิม

ประวัติและตราสัญลักษณ์

ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติความเป็นมา
 
นายเรียบ  นะวันรัมย์ อายุ 67 ปี (สัมภาษณ์ : 2553) เดิมบ้านลำดวน (ตำบลลำดวนในปัจจุบัน) เป็นส่วนหนึ่งองตำบลห้วยราช อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาบ้านสองชั้นได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลสองชั้น บ้านกระสังแยกมาเป็นตำบลกระสัง และบ้านลำดวนแยกมาเป็นตำบลลำดวน จึงเป็นเหตุให้มีการตั้งกิ่งอำเภอกระสัง (ประมาณปี พ.ศ. 2498 – 2499) โดยมี นายสมบูรณ์ ไทยวัฒนชรามาศ ปลัดอำเภอเป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอกระสัง
ประชากรตำบลลำดวนส่วนใหญ่ มาจากตำบลเพี้ยราม จังหวัดสุรินทร์ เป็นส่วนใหญ่ สาเหตุที่ชาวตำบลเพี้ยราม จังหวัดสุรินทร์ มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านลำดวนเนื่องจากที่อยู่เดิมมีความคับแคบ ประกอบกับสถานที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและยังไม่มีใครจับจองที่เป็นเจ้าของ เหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านลำดวน เนื่องจากบริเวณนี้มีต้นลำดวนจำนวนมาก และมีต้นลำดวนใหญ่อยู่ด้วย ประชากรตำบลลำดวนโดยส่วนใหญ่ใช้ภาษาเขมร และภาษาส่วยเป็นบางหมู่บ้าน
“ลำดวน” เรียกตามต้นลำดวนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในหมู่บ้าน
“ลำดวน” เป็นไม้ยืนต้น ดอกสีเหลืองนวล มีกลิ่นหอม
องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๒ บ้านบุ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอกระสัง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๑๘ กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้
ที่ตั้ง
ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลชุมแสง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลชุมแสง ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลเพี้ยรามและตำบลนาดี ตำบลกาเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน 1 หน่วยงาน ประกอบด้วย
 1. สำนักงานปลัด
 2. ส่วนการคลัง
 3. ส่วนโยธา
 4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด คือ
-              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง
-              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเจา
 1. หน่วยตรวจสอบภายใน
พื้นที่
มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๐๓.๐๘ ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ป่าที่สำคัญ ได้แก่ ป่าชุมชนห้วยจะเมิง มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ ลำชี
มีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร ๑๑,๔๒๒ คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาท้องถิ่น
 
มีวัดในพื้นที่ อบต.ลำดวน 5 แห่ง 2 สำนักสงฆ์ ประกอบด้วย
 1. วัดบ้านหนองพลวง
 2. วัดบ้านยาง
 3. วัดบ้านลำดวน
 4. วัดบ้านแซว
 5. วัดบ้านแสลงพัน
 6. สำนักสงฆ์บ้านโนนสว่าง
 7. สำนักสงฆ์ประดู่ฉิมพลี
มีส่วนราชการอยู่ในเขตพื้นที่ ประกอบด้วย
-  มีโรงเรียนมัธยมศึกษา                        ๑        แห่ง
-  มีโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา             ๑        แห่ง
-  มีโรงเรียนประถมศึกษา                      6        แห่ง
-  มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน                ๕        แห่ง
-  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ                ๒        แห่ง
-  มีสถานพยาบาลเอกชน                      ๒        แห่ง
-  มีสถานีตำรวจภูธร                           ๑        แห่ง
มีโครงการตามพระราชดำริ 2 โครงการ ประกอบด้วย
 1. โครงการส่งเสริมศีลปาชีพอำเภอกระสัง ตั้งอยู่ที่ บ้านบุ หมู่ 11 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 2. โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ที่ บ้านกระเจา หมู่ 7 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
          องค์การบริหารส่วนลำดวน  ได้กำหนดดวงตราและเครื่องหมาย อบต. โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท. 23567/2498 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2498 กล่าวคือ ได้กำหนดเครื่องหมายเป็นรูปวงกลมโดยมีรูปดอกลำดวนอยู่ตรงกลาง  เนื่องจากมีความเป็นมาว่าเป็นบริเวณที่มีต้นลำดวนขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก  ในเขตตำบล ชาวบ้านเรียกว่า  " บ้านลำดวน " 
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet