หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายเจริญ พนิรัมย์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นายสุรินทร์ โพธิ์รัมย์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นางสาววรรณมาศ ปรัชญพฤทธิ์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นายสุรินทร์ โพธิ์รัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายพิเชษฐ์ ทองนำ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายปราโมทย์ ซ้อนกลิ่น

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางจินตณา ทะเรรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นางสาวลินดา มะลิซ้อน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางสุกัญญา นะลอยรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายจิรวัฒน์ นะรานรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายเหลือ สังเกตกิจ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายวรวัตร อะรมสุข

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายบุญมี ศูนย์รัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายกรรชัย ก่อแก้ว

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นางน้ำอ้อย รัตนะดี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายศักดิ์ดา บรรดาดี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายถาวร บรรจถรณ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นางเจียร ลักษร

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 15

 • thumbnail

  นายเจริญ พนิรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 16

 • thumbnail

  นางบุษบา หวังหมู่กลาง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 17

 • thumbnail

  นายวรโชติ กำลังรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 18