หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

กองคลัง

 • thumbnail

  นางรำไพพรรณ เฉิดฉาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวจิราพร ทนวนรัมย์

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ แสนดี

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  (ว่าง)

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  (ว่าง)

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นายสุทิศ ทองคำสุก

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวณปภัช อินเทศ

  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง