หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายประสาน บรรจถรณ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นายเพชรสายชล อะพินรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นายชุมพร รัตนะดี

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นายธีรพงษ์ พะไลรัมย์

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายวิเชียร ใจกล้า

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นายจีรวัฒน์ นะรานรัมย์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นางสาววรรณมาศ ปรัชญพฤทธิ์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นายสยาม นิรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายพินิจ พะนิรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายประดิษฐ หอมขจร

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นางลดาวัลย์ บุญเกิด

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายชอบ วงจันทร์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางชูใจ เติมสุข

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายกิตติ ทะเรรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายชาญชัย อะทอยรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายศิริ เสามั่น

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ มั่นยืน

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายประชา พานิรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายภูมิ พนึกรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายจีรวัฒน์ นะรานรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายทรัพย์ทวี สำรวมจิตร

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นางพวน ภาสวรรค์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายเพชร สติภา

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายควร คงรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายวรวัตร อะรมสุข

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายทาน สายบุตร

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายลน สายบุตร

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายประจวบ พะนิจรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายปลิว พินิรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายแป้ง รัตนะดี

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายระพีพัฒน์ คงเจริญ

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายศักดิ์ดา บรรดาดี

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายสง่า กำลังรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายชนัต นะวงรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายวิเชียร ใจกล้า

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายสมบัติ รัตนวงศ์ทอง

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 15

 • thumbnail

  นายเจริญ พนิรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 16

 • thumbnail

  นายสงวน พะนิรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 16

 • thumbnail

  นางบุษบา หวังหมู่กลาง

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 17

 • thumbnail

  นายกิตติศักดิ์ ทะเรรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 17

 • thumbnail

  นายวรโชติ กำลังรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 18

 • thumbnail

  นายสมน พนิรัมย์

  ส.อบต.ลำดวนหมู่ที่ 18

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาววรรณมาศ ปรัชญพฤทธิ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  จ่าเอกนฤเบศร์ ศรีคุณ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นายสุเทพ ประเสริฐสวัสดิ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางวัชรี ประเสริฐสวัสดิ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางรำไพพรรณ เฉิดฉาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  จ่าเอกนฤเบศร์ ศรีคุณ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางวัชรี ประเสริฐสวัสดิ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายชาญชัย สำรวมจิต

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวมาลี ผลไม้

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพัชรนันท์ สีทอง

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวชุติกาญจน์ ยอดสุรินทร์

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายสุธรรม ทัฬหนิรันดร์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวปรารถนา กุดชัยภูมิ

  นักพัฒนาชุมชนการปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวใหม่ วงชารี

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวอนัญญา ชินนาค

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นิติกร

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นักวิชาการเกษตร

 • thumbnail

  (ว่าง)

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  (ว่าง)

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  ร้อยโทศุภฤกษ์ วงศ์สามารถ

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางธนภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายราเชน ทองนำ

  นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นางสาวลลิดา รอดเมือง

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายจัตุรงค์ อะทอยรัมย์

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ พะนิรัมย์

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายกังวาล ฌานวุฒิพงศ์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายสุเกียรติ นะคะรัมย์

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางมล กำลังรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสุชาญ กำลังรัมย์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายนิยม สายยศ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายดาม บุญกล้า

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายประวิทย์ ทองนำ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายจักรกฤษณ์ ทะนวนรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวแหวนเพ็ชร พะไลรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายอุดม ยืนยง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ อะมินรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายศุภชัย สติภา

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายกิตติกร กำลังรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายบุญส่ง พะนิรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายคำสิงห์ นะลอยรัมย์

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • thumbnail

  นางรำไพพรรณ เฉิดฉาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวจิราพร ทนวนรัมย์

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ แสนดี

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  (ว่าง)

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  (ว่าง)

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นายสุทิศ ทองคำสุก

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวณปภัช อินเทศ

  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

 • thumbnail

  นางสาวกนกกาญจน์ โกรัมย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • thumbnail

  นายสุเทพ ประเสริฐสวัสดิ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสายันห์ แววดี

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสราวุฒิ ประเสริฐสวัสดิ์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายวิศวกร คุณโน

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายอุทัย ทองยอน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวีรวัฒน์ ไกรยา

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

 • thumbnail

  นายประเทือง วรรณจิตต์

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

 • thumbnail

  นายสำริด เสามั่น

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

 • thumbnail

  นายเอนก เหมรัมย์

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  จ่าเอกนฤเบศร์ ศรีคุณ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  (ว่าง)

  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • thumbnail

  (ว่าง)

  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • thumbnail

  นางสาวอัญชิสา พะนิรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางอารีรัตน์ เอกา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวชิดชนก งามทวี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอาภาพร ทองยอน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวณัฐณิช สุขประจักษ์ทอง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาววารี พะนองรัมย์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญศรี นิรัมย์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก