หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายประสาน บรรจถรณ์

  นายก อบต.ลำดวน

  0817250041

 • thumbnail

  นายเพชรสายชล อะพินรัมย์

  รองนายก อบต.ลำดวน คนที่ 1

  0895859344

 • thumbnail

  นายชุมพร รัตนะดี

  รอง อบต.ลำดวน คนที่ 2

  0892840224

 • thumbnail

  นายจัว ทรัพย์วัฒนา

  เลขานุการนายก อบต.ลำดวน

  0837321227

 • thumbnail

  นางสาววรรณมาศ ปรัชญพฤทธิ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

  0815486024

 • thumbnail

  จ่าเอกนฤเบศร์ ศรีคุณ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

  0828766299

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายเจริญ พนิรัมย์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นายสุรินทร์ โพธิ์รัมย์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นางสาววรรณมาศ ปรัชญพฤทธิ์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

 • thumbnail

  นายสุรินทร์ โพธิ์รัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายพิเชษฐ์ ทองนำ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายปราโมทย์ ซ้อนกลิ่น

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางจินตณา ทะเรรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นางสาวลินดา มะลิซ้อน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางสุกัญญา นะลอยรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายจิรวัฒน์ นะรานรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายเหลือ สังเกตกิจ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายวรวัตร อะรมสุข

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายบุญมี ศูนย์รัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายกรรชัย ก่อแก้ว

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นางน้ำอ้อย รัตนะดี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายศักดิ์ดา บรรดาดี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายถาวร บรรจถรณ์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นางเจียร ลักษร

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 15

 • thumbnail

  นายเจริญ พนิรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 16

 • thumbnail

  นางบุษบา หวังหมู่กลาง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 17

 • thumbnail

  นายวรโชติ กำลังรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน หมู่ที่ 18

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาววรรณมาศ ปรัชญพฤทธิ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

  0815486024

 • thumbnail

  จ่าเอกนฤเบศร์ ศรีคุณ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

  0828766299

 • thumbnail

  นางวัชรี ประเสริฐสวัสดิ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0872319297

 • thumbnail

  นางรำไพพรรณ เฉิดฉาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0862433549

 • thumbnail

  นายสุเทพ ประเสริฐสวัสดิ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0849628166

 • thumbnail

  จ่าเอกนฤเบศร์ ศรีคุณ

  รองปลัด อบต.ลำดวน รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา

  0828766299

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางวัชรี ประเสริฐสวัสดิ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายชาญชัย สำรวมจิต

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวมาลี ผลไม้

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพัชรนันท์ สีทอง

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวชุติกาญจน์ ยอดสุรินทร์

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายสุธรรม ทัฬหนิรันดร์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวปรารถนา กุดชัยภูมิ

  นักพัฒนาชุมชนการปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวใหม่ วงชารี

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายอัครเดช วงศ์น้ำคำ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นิติกร

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นักวิชาการเกษตร

 • thumbnail

  (ว่าง)

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  (ว่าง)

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  ร้อยโทศุภฤกษ์ วงศ์สามารถ

  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางธนภรณ์ หงษ์เวียงจันทร์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นายราเชน ทองนำ

  นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)

 • thumbnail

  นางสาวลลิดา รอดเมือง

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายจัตุรงค์ อะทอยรัมย์

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ พะนิรัมย์

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายกังวาล ฌานวุฒิพงศ์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายสุเกียรติ นะคะรัมย์

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางมล กำลังรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสุชาญ กำลังรัมย์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายนิยม สายยศ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายดาม บุญกล้า

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายประวิทย์ ทองนำ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายจักรกฤษณ์ ทะนวนรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวแหวนเพ็ชร พะไลรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายอุดม ยืนยง

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ อะมินรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายศุภชัย สติภา

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายกิตติกร กำลังรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายบุญส่ง พะนิรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายคำสิงห์ นะลอยรัมย์

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • thumbnail

  นางรำไพพรรณ เฉิดฉาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวจิราพร ทนวนรัมย์

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ แสนดี

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  (ว่าง)

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  (ว่าง)

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  นายสุทิศ ทองคำสุก

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวณปภัช อินเทศ

  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

กองช่าง

 • thumbnail

  นายสุเทพ ประเสริฐสวัสดิ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสายันห์ แววดี

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสราวุฒิ ประเสริฐสวัสดิ์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายวิศวกร คุณโน

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายอุทัย ทองยอน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวีรวัฒน์ ไกรยา

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

 • thumbnail

  นายประเทือง วรรณจิตต์

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

 • thumbnail

  นายสำริด เสามั่น

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

 • thumbnail

  นายเอนก เหมรัมย์

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  จ่าเอกนฤเบศร์ ศรีคุณ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  (ว่าง)

  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • thumbnail

  (ว่าง)

  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • thumbnail

  นางสาวอัญชิสา พะนิรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางอารีรัตน์ เอกา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวชิดชนก งามทวี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอาภาพร ทองยอน

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวณัฐณิช สุขประจักษ์ทอง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาววารี พะนองรัมย์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญศรี นิรัมย์

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก