หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (vision) การพัฒนาท้องถิ่น
       
      องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ที่มีประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้

“ ตำบลแห่งการเรียนรู้   มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

   มีเศรษฐกิจที่ดี    อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม”

 
พันธกิจ (MISSION) การพัฒนาท้องถิ่น
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  2. การส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  4. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์
  5. การประสานและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
  6. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  7. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน