หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บรุ่นเดิม

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

กองคลัง

 • thumbnail

  (ว่าง)

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวจิราพร ทนวนรัมย์

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ แสนดี

  เจ้าพนักงานพัสดุขำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวกิตติกา หุ้มไธสง

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายทศพร บรรจถรณ์

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายถนอมยศ สมสวย

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวสุนิศา กะรัมย์

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายสุทิศ ทองคำสุก

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวณปภัช อินเทศ

  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง