หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บรุ่นเดิม

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

กองช่าง

 • thumbnail

  จ่าเอกนฤเบศร์ ศรีคุณ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน รักษาราชการเทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายวิศวกร คุณโน

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวพิจิตรา บุญทา

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายสายันห์ แววดี

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสราวุฒิ ประเสริฐสวัสดิ์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายธวัชชัย พิลาดรัมย์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายอุทัย ทองยอน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวีรวัฒน์ ไกรยา

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

 • thumbnail

  นายประเทือง วรรณจิตต์

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

 • thumbnail

  นายสำริด เสามั่น

  คนงานเครื่องสูบน้ำ

 • thumbnail

  นายเอนก เหมรัมย์

  คนงานเครื่องสูบน้ำ